Szukaj

Regulamin Szkoły

REGULAMIN ISOA

Ogólne Warunki uczestnictwa w kursie Eksperta Osteopatii Zwierzęcej we Wrocławiu obowiązujące od 11.01.2019 r.

I. Informacje ogólne

 1. Systema Marcin Szkolnicki, NIP 8951771221, ul. Łużycka 18A, 51-111 Wrocław jest organizatorem 3-letniego programu kursu Eksperta Osteopatii Zwierzęcej.

 2. Zjazdy organizowane są̨ w zakresie i terminach szczegółowo opisanych na stronie www.isoa.pl.

II. Rekrutacja

 1. Kandydatów na pierwszy rok przyjmuje się na podstawie posiadanego i udokumentowanego wykształcenia. O wpisaniu Kandydata na listę Słuchaczy decyduje Organizator.

 2. Zgłoszenie rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.isoa.pl z zakładki Rekrutacja, następnie wypełnić i przesłaćna adres rekrutacja@isoa.pl. Po wpłaceniu opłaty wpisowej wysokości 100€ oraz dostarczeniu dokumentów potwierdzających wykształcenie otrzymuje się potwierdzenie wpisania do szkoły. Na wpłatę opłaty wpisowej Kandydat ma 7 dni od momentu zgłoszenia się przez formularz rekrutacyjny. Opłata wpisowa jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

 3. Kandydat, który złożył zgłoszenie rekrutacyjne i wniósł opłatę wpisową zostanie na podstawie szczegółowych zasad przydzielony do odpowiedniego profilu nauczania.

 4. Liczba miejsc przewidziana na 1 roku wynosi 30. O zakwalifikowaniu na listę
rekrutacyjną decyduje kolejnośćzgłoszeń.

 5. Rekrutacja trwa w czasie określonym przez Organizatora na stronie internetowej www.isoa.pl
lub do wyczerpania wolnych miejsc. Organizator może przedłużyć rekrutację.


III. Dokumenty

 1. Po złożeniu formularza rekrutacyjnego, w ciągu 7 dni należy dostarczyć do siedziby Organizatora:
 2. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków dot. wykształcenia, czyli: świadectwo ukończonej szkoły, dyplomy lub certyfikaty poświadczające wykształcenie kierunkowe (fizjoterapia, zoofizjoterapia, masaż, położnictwo, technika weterynarii, zootechnika, weterynaria, osteopatia).
 3. Dwa zdjęcia w formie papierowej oraz w formie elektronicznej, e-mailowo lub na pen- drive.

IV. Uczestnictwo w zajęciach

 1. Zajęcia odbywają się w czterech profilach:
 2. Profil A – 11 zjazdów,
 3. Profil B– 10 zjazdów,
 4. Profil C vet – 8 zjazdów, 

 5. Słuchacze zostaną̨ zakwalifikowani do odpowiedniego profilu zgodnie z posiadanym wykształceniem.

 6. W zajęciach może uczestniczyć tylko osoba zapisana do kurs, lub osoby zaproszone przez Organizatora w ramach Open-Day.

 7. Słuchacz ma obowiązek uczestniczenia w min. 70% zajęć. Wszelkie nieobecności należy
usprawiedliwić i odrobić. Zajęcia takie nie stanowią zajęć zaliczonych obecnością.

 8. Słuchacze są obowiązani do zmiany stroju na szkolny podczas uczestnictwa w zajęciach.

 9. Spóźnienie powyżej 30 minut wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach
aż do następnej przerwy.
 10. Każdy słuchacz podczas zajęć podpisuje listę obecności. Wykładowca ma prawo
sprawdzić obecność na każdych zajęciach.

 11. Każdy zjazd trwa 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Zajęcia odbywają się przez 8 godzin
dydaktycznych (po 45minut każda) każdego dnia. W razie potrzeb Organizator może zmienić czas trwania zjazdu.


V.Ceny i warunki płatności

 1. Zapłata na rzecz ISOA następuje każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
 2. Słuchacz zobowiązany jest do opłacania kursu w EURO. Wyjątkiem są zjazdy kursu, dofinansowane ze środków publicznych, z których Słuchacz rozlicza się na odrębnych zasadach.
 3. Opłaty w ISOA:
  1. Pojedynczy, weekendowy zjazd w ramach 3 letniego kursu ISOA wynosi 290€;
  2. Jednorazowa opłata wpisowa w wynosi 100€;
  3. Coroczna opłata za przynależność do stowarzyszenia A.I.R.O.P. w wynosi 100€;
  4. Jednorazowa opłata za egzamin końcowy na koniec 3 roku w wynosi 350€.
 4. Inne opłaty:
  1. Fakultatywna opłata za egzamin na Europejskich Uniwersytecie J.Monnet w Brukseli wg. Regulaminu ISOA.
  2. Dodatkowe opłaty za powtarzanie egzaminu, wg. Regulaminu ISOA.
 5. Słuchacz przyjmuje następujące warunki finansowe w ISOA i zobowiązuje się̨ terminowo uiszczać́ opłaty związane z tokiem nauki w wysokości ustalonej w umowie oraz obowiązującym Regulaminie.
 6. Opłaty, o których mowa w punktach poprzednich Słuchacz zobowiązany jest wpłacać na rachunek bankowy̨ uwzględniony na fakturze lub w pierwszym dniu zjazdu, zgodnie z harmonogramem zjazdów, uwzględnionym w Załączniku do niniejszej umowy.
 7. Za datę̨ dokonania wpłaty uważa się̨ dzień́ uznania rachunku bankowego ISOA.
 8. W przypadku nieterminowej wpłaty Słuchacz zobowiązany jest do uiszczania odsetek w wysokości 5% zaległości do 30 dni, 10% od 31 dnia opóźnienia. Jeżeli opóźnienie w zapłacie przekroczy 90 dni, ISOA ma możliwość wypowiedzenia umowy bez kierowania dodatkowych wezwań.
 9. Wpisowe i pozostałe opłaty, należne i uiszczone w czasie trwania niniejszej umowy zgodnie z przepisami Regulaminu nie podlegają̨ zwrotowi niezależnie od przyczyny skreślenia z listy Słuchaczy, w tym szczególnie w przypadku niepodjęcia nauki lub braku kontynuacji nauki oraz w przypadku rozwiązania niniejszej umowy przez ISOA z innych przyczyn, o których mowa w Regulaminie ISOA. Zwrotowi podlega jedynie nadpłata czesnego, za okres następujący po miesiącu rezygnacji lub skreślenia z listy Słuchaczy, zgodnie z przepisami Regulaminu.
 10. W przypadku niepodjęcia lub przerwania nauki Słuchacz zobowiązuje się̨ do złożenia pisemnej rezygnacji. Brak takiego oświadczenia jest równoznaczny z posiadaniem statusu Słuchacza i obliguje do regulowania zobowiązań́ finansowych należnych za okres, do czasu skreślenia z listy Słuchaczy ISOA.
 11. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku zapłaty przez Słuchacza za ten zjazd.
 12. Wszystkie koszty podane są na rok kursu 2019 i podlegają regulacji.

VI.Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

 1. Administratorem zbioru w którym znajdują się dane osobowe Słuchacza jest ISOA.
 2. Dane osobowe Słuchacza, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ISOA na potrzeby umowy o warunkach uczestnictwa.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza pozyskane dane osobowe w celach:
 • zawarcia umowy – w odniesieniu do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie;
 • wykonania zawartej umowy – w odniesieniu do osób, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę;
 • prowadzenia korespondencji i utrzymywania kontaktu w zakresie wykonywanych usług informacyjnych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Słuchaczowi prawo do:
 • żądania od ISOA dostępu do danych osobowych,
 • żądania od ISOA sprostowania danych osobowych,
 • żądania od ISOA usunięcia danych osobowych,
 • żądania od ISOA ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
 • kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@isoa.pl
 • kontakt osobisty w Systema Marcin Szkolnicki ul. Ruska 51, 50-079 Wrocław.
 • Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

VII. Prawa autorskie

 1. Wszystkie wykłady i warsztaty podczas zjazdów są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań́ osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).

 2. Żadne materiały, które zostaną̨ udostępnione na stronie e-learningowi nie mogą̨ być powielane ani rozpowszechniane dalej przez Słuchacza w jakiejkolwiek formie.


VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, może zostać zmieniony uchwałą Organizatora, tylko w przypadku wprowadzenia zmian koniecznych do prawidłowego funkcjonowania ISOA lub w celu poprawienia jakości nauczania.

 2. Pełny regulamin oraz program kursu znajduje się̨ w siedzibie Organizatora i jest do dyspozycji każdego kursanta.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2019 r.
 


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów